చాలా

english lot

సారాంశం

  • అబ్రాహాము మేనల్లుడు; దేవుడు సొదొమను గొమొర్రాను నాశనం చేసాడు, కాని లోత్ మరియు అతని కుటుంబాన్ని వినాశనం వైపు తిరిగి చూడకుండా పారిపోవాలని చెప్పాడు.
ఇటాలియన్-పునరుజ్జీవనోద్యమ కాలం యొక్క వెనీషియన్ చిత్రకారుడు. వెనిస్ చుట్టుపక్కల వివిధ ప్రదేశాలలో కార్యకలాపాలు. బెవర్లిని మరియు బెల్లినిల ప్రభావాన్ని బట్టి , వెనీషియన్ పాఠశాల యొక్క కుడ్యచిత్రాలు, బలిపీఠాలు మరియు చిత్రాలను వెచ్చని పరిచయంతో మరియు రంగురంగుల గొప్ప చిత్రాలతో చిత్రించాను. 1527 నుండి 1529 వరకు " అనౌన్షన్ " (రెకనాటి, మునిసిపల్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్ మ్యూజియం) మరియు "లుక్రెటియా వలె ధరించిన ఒక మహిళ యొక్క చిత్రం" (1528 నుండి 1530 వరకు, లండన్ యొక్క నేషనల్ గ్యాలరీ కలెక్షన్) ప్రధాన రచనలు.