వర్గం అడల్ట్

ఆధునిక సిద్ధాంతం అందమైన అబ్బాయి రికార్డు

రీడర్. తకిజావా బాకిన్ రాశారు. కునిసాడ చేత హొక్కీ పెయింటింగ్. 1828 (బన్సీ 11), 2 వ 1829 (బన్సీ 12), 3 వ 1832 (టెన్పో 3), 4 వ 1834 (టెన్పో 5) లో ప్రచురించబడింది. తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ తరువాత, సీక్వెల్ ప...

కౌరోస్

గ్రీకు భాషలో దీని అర్థం "అబ్బాయి" మరియు "కొడుకు". బహువచనం కౌరోస్ కౌరోయి. గ్రీకు కళా చరిత్రలో, ప్రత్యేకించి, పురాతన కాలంలో (క్రీ.పూ. 650-500) దాదాపు ఒకే రకంలో తయారైన కౌమార నగ్న శ్ర...

చెరకు పాపం

రిట్సు యొక్క ఐదు శిక్షలు ఒకదానిలో బెత్తంతో కొట్టడం పిరుదులను చెట్టు కొమ్మతో కొట్టినందుకు శిక్ష (చిజై). 60 నుండి 100 వరకు 5 మాగ్‌లు ఉన్నాయి. బెత్తం వేయడం కోసం ఉపయోగించే కొరడాను సాధారణ చెరకు అంటారు, మర...

  1. 1
  2. 2