టోక్యో

english Tokyo

సారాంశం

  • జపాన్ యొక్క రాజధాని మరియు అతిపెద్ద నగరం; జపాన్ యొక్క ఆర్థిక మరియు సాంస్కృతిక కేంద్రం
విస్తృత షింగన్ శాఖ యొక్క ఎసోటెరిక్ . జతలలో తైమిట్సు (తైమిట్సు). కుకై నెమోటో డోజోలో టోజో కాబట్టి , ఈ పేరు టోజీలో ఎసోటెరిక్ బౌద్ధమతానికి సంక్షిప్తీకరణగా ఉపయోగించబడింది. కుకై నుండి మసయోషి, మామోరు, జెంజి వరకు, లాభం (యకుషిన్) మరియు ఒక నిధి (షోగో) జెంజి గేటులో బయటకు వచ్చాయి, మరియు లాభం చివరి నుండి 10 వ శతాబ్దం హిరోసావా ర్యూ వరకు, బ్లెస్డ్ ఒనో ప్రవాహం వచ్చింది చివరి నుండి. మరిన్ని పాఠశాలలు ఉన్నాయి మరియు ఇది టోక్యో యొక్క 36 వ జిల్లాగా చెప్పబడింది.