మిస్టర్ అబే

english Mr. Abe
అబే, ఆకాషి, అబే, అబే మరియు వ్రాసిన, ఓహికో హికో యొక్క వారసులు (ఓహోకో మాత్రమే). తైకా సంస్కరణ (కురాహతా మామోరు) యొక్క లీ మంత్రి అబెంకాకు టెల్మారో [? -649], అబే నో హిరాఫు దాని సంతానానికి, అబే నో నకమారో, అబే యొక్క యిన్ మరియు యాంగ్ (దర్శనం) ఇల్లు ఉంది. ముట్సుకు కుటుంబంలో సభ్యుడైన మిస్టర్ అబే మొదట ఎజో (ఎమి) పెద్దల వారసులు అయ్యారు. అబే సీకేయి / అబే తదాషి అబే
Items సంబంధిత అంశాలు కినుకావా | Hiraizumi