ఐదు శక్తి

english Five Power
మొదటి తరం నామికి గోరియోకు యొక్క కబుకి నాటకం. విదేశీ విషయం "ఫైవ్ గ్రేట్ లవ్ స్లీప్". 1794 లో మొదటిసారి కనిపించింది. సోనెజాకి వేశ్యాగృహం లో సత్సుమా సమురాయ్ యొక్క అమాయక హత్య సంఘటనకు అనుగుణంగా. గీషా పదివేల మందితో లోతైన సహచరుడిగా మారిన సత్సుమా సమురాయ్ కట్సుమా జనరల్ సౌబీ, ససానో సముగి హెవెన్ (కోకటాకి) ప్రేమతో బుద్ధిహీనంగా ఆకట్టుకోని ఒక చిన్న వ్యక్తిని చంపడం గురించి మాట్లాడారు. కేర్ టేకర్ (ఏనుగు) యొక్క విలక్షణ ఉదాహరణ.
Item సంబంధిత అంశం మునెజిరో సవమురా