కోకిన్ ఇప్పుడు వాకా రోక్కో(కోకినేట్సు రోకుజో)

english Kokin now Waka Rokko
మిడిల్ హెవెన్ సాంగ్బుక్. ఇది "కోకినేట్సు రోకో" కు చిన్నది, మరియు "కియా రోక్కో" కూడా. వాల్యూమ్ 6. ఈ నిర్మాణం 10 వ శతాబ్దం చివరి భాగంలో కోన్ హుయ్ చక్రవర్తిగా కనుగొనబడింది, కాని ఎడిటర్ పేరుతో వివిధ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి మరియు అది పరిష్కరించబడలేదు. ఇది క్లాసికల్ వాకా సేకరణ, ఇది చాలా పాత పాటలను పాట గైడ్‌బుక్‌గా సేకరించి, ఆ విషయం ద్వారా పాటలను సంగ్రహించింది. వర్గీకరణ వాతావరణంలో 25 అంశాలను, గ్రామీణ, సిబ్బంది, జంతువులు మరియు మొక్కలను ఏర్పాటు చేస్తుంది, దానిని 516 సబ్జెక్టులుగా విభజిస్తుంది మరియు 4 వేల వందల తలలను నిర్వహిస్తుంది. " మన్యోషు ", " కోకిన్ వాకా పాటలు" మరియు ఇతర విస్తృతంగా సేకరించినవి, ప్రారంభ హీయన్ కాలం వరకు వాకా ముక్కగా విలువైనవి. అదనంగా, ఈ పాటల పుస్తకాల సంకలనం (డెంగ్), వాకా టైటిల్ వైపు ఒక దిశ ఉంది.