ఒంటరితనం

english seclusion

సారాంశం

  • ఇతరుల నుండి మిమ్మల్ని మీరు ఏకాంతం చేసే చర్య
  • ఇతరుల ఉనికి లేదా వీక్షణ నుండి ఏకాంతంగా ఉండటం యొక్క నాణ్యత
స్వామి మరియు ఇతరులను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ అన్వేషణలో నిమగ్నమైన దిగువ స్థాయి సమురాయ్. ఉత్తర మరియు దక్షిణ ఉదయం యుగంలో కనిపించింది, యుద్ధ రాష్ట్రాల కాలం Koga యొక్క (ఈ విషయాన్ని ఉంది), IgA యొక్క (Igamono) అంటారు. ఎడో పీరియడ్, షోగునేట్ బేసిస్ వెయిట్ (విన్ పుట్) లో విరోధులు, చిన్న చూపుతో (పుట్ మి మరగుజ్జు), ఇంటర్మీడియట్ బేసిస్ వెయిట్ (చుగెన్‌మెట్సుకే), ఒనివాబన్ (మీ నివాబాన్) వంటివి దీనికి గురవుతాయి, చివరిలో సుమారు 240 మంది ఎడో కాలం ఉంది.
Items సంబంధిత అంశాలు నిన్జుట్సు