బోకు ig హిగాషి ప్రెట్టీ

english 【Boku】 Higashi Pretty
నాగై కాజే రాసిన మధ్య కథ నవల. 1937 టోక్యో మరియు ఒసాకా "అసహి షింబున్" ధారావాహిక. Myotori యొక్క Triennale యొక్క Tamano రుచి నేపథ్యంలో ప్రజల వ్యవహారాలు మరియు కస్టమ్స్, మేము పాత రచయిత oe ఓసా (masu) మరియు నా అనుకూల అనుకూల మంచు మధ్య చర్చలు డ్రా. ఇది సౌందర్య (తన్బీ) రచయితగా కైటో యొక్క లక్షణాలను తప్పుగా ప్రదర్శించిన రచన, మరియు చివరి దశల యొక్క ఉత్తమ రచన.
Items సంబంధిత అంశాలు కిమురా సుసనోబి