ఈ నృత్యం

english Ise dance

నేను మధ్య యుగాల చివరి నుండి ఆధునిక కాలం వరకు చేశాను కౌటా డాన్స్ ఒకటి. చిన్న పాటల నృత్యం మగ మరియు ఆడ భావోద్వేగాల గురించి, కానీ పాటల శ్రేణిలో ప్రధాన భాగమైన సాహిత్యం ఐసే నో హమా పెరిగిన, డాన్స్> వంటిది. ఇలాంటి ఉదాహరణలలో హిటాచి డాన్స్, కామకురా డాన్స్, సమురాయ్ డాన్స్ మరియు ఇనాబా డాన్స్ ఉన్నాయి. 1614 (కీచో 19) మరియు 35 సంవత్సరాల (12) జనరల్స్ నిషేధించబడిన కాలంలో నృత్యాలు అంటారు. విస్తారమైన ఫ్యూరి డాన్స్ మెట్.
మసాహిరో నిషికకుయ్