స్టడీ

english Study

Maruzen ప్రచురణ పఠనం పత్రిక. ఇది రకమైన పురాతనమైనది. మొట్టమొదట 1897 లో మనబీ నో తోషిబిగా ప్రచురించబడింది. నెలవారీ, క్రిసాన్తిమం యొక్క 30 పేజీలు. మూడవ సంచిక నుండి, "జపనీస్ మరియు వెస్ట్రన్ బుక్స్ అండ్ స్టేషనరీ మార్కెట్ ప్రైస్ మంత్లీ రిపోర్ట్" (1882 మొదట ప్రచురించబడింది), పుస్తకం చివరలో కొత్త పాశ్చాత్య జాబితాతో విలీనం చేయబడింది. ఈ పేరు 1902 నుండి "స్టూడెంట్ లైట్" గా మరియు 2003 లో "స్టూడెంట్" గా మార్చబడింది. సతోషి ఉచిడా (1901 చేరినది) ఎడిటింగ్ బాధ్యత వహించిన తరువాత కంటెంట్ పునరుద్ధరించబడింది మరియు ముఖ్యంగా జనవరి 1902 సంచిక "19 వ శతాబ్దంలో పాశ్చాత్య కళాఖండాలు" యొక్క సర్వే ఫలితాలు ప్రాచుర్యం పొందాయి. గ్రేట్ కాంటో భూకంపం తరువాత, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ప్రచురణ నిలిపివేయబడింది మరియు యుద్ధం తరువాత ఇది 51 లో తిరిగి ప్రచురించబడింది
కట్సుమి యాహగి