బదులుగా

english Instead

రాకుగో. అసలు కథ "ఫుకుసాన్షో" (1812, బుంకా 9) నుండి "బివాయోటో". తాగిన వ్యక్తి నైట్‌క్యాప్ తాగాలని కోరుకుంటాడు, కాబట్టి అతని భార్య ఫుడ్ స్టాల్‌లో ఓడెన్ కొనడానికి వెళుతుంది. యజమాని ప్రయాణిస్తున్న ఉడాన్ దుకాణాన్ని కోసమే నానబెట్టి, ఏమీ తినకుండా అతన్ని తరిమివేస్తాడు. నా భార్య ఇది విన్నది మరియు ఉడాన్ దుకాణానికి పిలిచినందుకు క్షమించండి. ఒక బాటసారుడు ఉడాన్ దుకాణానికి చెప్పినప్పుడు, అతను అక్కడికి వెళ్ళలేనని చెప్పాడు. <ఎందుకు> <మీరు ఇప్పుడు వెళితే, ఇది చోషికి బదులుగా సమయం మరియు నిమిషం>.
ఓకిట్సు కనమే