ససయమా పర్వత మహిళ

english Sasayama mountain lady
Joruri ఇతర Chikamatsu Hanji చేసిన. అలాగే, దీని ఆధారంగా కబుకి నాటకం. సాధారణంగా "మౌంట్ మొదటి ప్రదర్శన 1771 లో పిలువబడుతుంది. ఫుజివారా నమక్కా (కమోనోరి) సోగా ఇనుకా (సోగోనో ఓబు) ను చేపట్టారు అనే చారిత్రక వాస్తవంతో యమటో జిల్లా యొక్క పాత పురాణాన్ని కలపడం ద్వారా చేసిన పని. ఇది రాజవంశం యొక్క ఉత్తమ రచనగా పరిగణించబడుతుంది , మరియు ముఖ్యంగా, <ఇనుకా గోటెన్, కామికోకో తనుమి (తనకై) మరియు <యమ నో టేమ్> (కబుకిలోని యోషినో నది) లతో ప్రేమలో ఉన్న కుమార్తె మివా యొక్క విషాదాన్ని వర్ణిస్తుంది. ప్రసిద్ధ ప్రదేశం ప్రసిద్ధి చెందింది.