ஜப்பான்

english Japan

சுருக்கம்

  • ஆசியாவின் கிழக்கே 3,000 க்கும் மேற்பட்ட தீவுகளின் சரம் ஜப்பான் கடல் மற்றும் மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடலுக்கு இடையே 1,300 மைல்கள் நீண்டுள்ளது
  • ஜப்பானிய தீவுக்கூட்டத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள ஒரு அரசியலமைப்பு முடியாட்சி; மின்னணு மற்றும் வாகன உற்பத்தி மற்றும் கப்பல் கட்டுமானத்தில் உலகத் தலைவர்
ஜப்பான் (ஜப்பான்)