இக்குக்கெட்சு அதிவேக நெடுஞ்சாலை

english Ikuketsu Expressway

(1) நிங்யோ ஜோருரி. காலம். 10 படிகள். சிகமாட்சு ஹன்ஜி Kas கசகா சிக்கமட்சுவின் ஒரு படைப்பு. 1783 (டென்மி 3) ஏப்ரல் தாகசாகா ஒசாகா பிரீமியர். இந்த வேலை, உசுகி குடும்ப ஓவாடா குடும்பத்தின் மகன் ஷிசுமா, அவரது சகோதரி மசாகி கராக்கியின் உதவியுடன் தனது தந்தை எங்கோரோ சவாயை தோற்கடிக்கும் வேலையை சித்தரிக்கிறது. 1776 (யானகா 5) டிசம்பர் ஒசாகா அராஷிசா செயல்திறன் கசுகே நகாவா எதிரிகளைத் துரத்தும் முக்கிய கதாபாத்திரம் பெரும்பாலும் “இகாகோ நோ ககேகாட்சுபா” என்ற வேலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஒசாகாவில் உள்ள டொயோகோ டேகோஷி கோசாகிசாவில் செய்யப்பட்ட கபுகியின் கைப்பாவை சுத்தம் ஆகும். பல்வேறு நபர்களின் மாமியார் மற்றும் விசுவாசத்தால் மூழ்கிய சோகம் டோக்கைடோ பாதையில் செல்லும்போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உருவாக்கப்படும் என்ற கருத்து. அவர்களில், ஷிசுமாவின் எஜமானியின் தந்தை அன்சுகே தைரா, தனது குழந்தையின் குரேயா டோபீ <நுமாசு நோ டான்> (6 வது டான்) <ஒகாசாகி நோ டான் > (8 வது கட்டம்), முன்னாள் ஆசிரியரான யமதா கோஹெய் முன் எமோன் என் குழந்தையை கொன்றது, மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகிறது, மேலும் வேலையும் நன்றாக உள்ளது. செயல்திறன் குறித்து, நுமசுவின் தொடக்கத்தில் சாகியோ டகேமோட்டோவின் காற்று, சீயுவின் தொடக்கத்தில் சீயு டகேமோட்டோவின் நேரம் மற்றும் ஒகாசாகியின் தொடக்கத்தில் சடூ டகேமோட்டோவின் நேரம்.

(2) கபுகி கியோஜென். காலம். அதே ஆண்டு செப்டம்பரில், (1) இன் அரை இரண்டு ஜோருரி கசுகி பாணியில் ஒசாகா அரஷி ஜின்ஸாவில் (நக்கானோ தியேட்டர்) நிகழ்த்தப்பட்டது. மசாமன் இரண்டாம் தலைமுறை மிஹோகி கிசாமன், ஜூபே மற்றும் கோபி முதல் தலைமுறை கிகுகோரோ ஓனூ, மற்றும் ஹகுசாகு முதல் தலைமுறை ககாயா உட்டா 7 (முன்னர் முதல் தலைமுறை நகாமுரா உமான்). பின்னர், முந்தைய படைப்பான “இககோஷி நோரியக் கப்பா” உடன் பிரிக்கப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் பயன்படுத்தப்படலாம். வேலையின் போது, ஷிசுமாவின் தங்கை வெளியேறும்போது மசாமன் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கும் பல இடங்கள் உள்ளன, மேலும் ஆண்டவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் காட்சியும் உள்ளது. <Numazu> <Okazaki> இன் இரண்டாவது செயல், குறிப்பாக முந்தையவற்றில் இறந்துபோன பொதுவான படைப்புகளின் வேதனையான ஒப்புதல் வாக்குமூலம், கோரோ இருக்கும் இடத்தை தெரிவிக்கும் டோபியின் வாழ்நாள் உரையாடல், மற்றும் பிந்தைய காலத்தில், கஷ்டத்தைத் தாங்கும் கொள்கை நீதியின் ஆண்பால் தோற்றம் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்த ஒன்று. முந்தைய மலர் பாதையைப் பயன்படுத்துவதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இகா கோஷிமோனோ

நிங்யோ ஜோருரி மற்றும் கபுகி. நவ. இகாகோவின் எதிரி இந்த விஷயத்தில் படைப்புகளுக்கான பொதுவான சொல். சோகா பிரதர்ஸ் மற்றும் அகோ ரெய்ஜியுடன் இணைந்து மூன்று முக்கிய விவாதங்களில் ஒன்றாக, இது நவீன நாடகங்களில் மட்டுமல்ல, நாவல்கள், சொற்பொழிவுகள் மற்றும் திரைப்படங்களிலும் கூட பரவலாக உள்ளடக்கியது. ஜூலை 1725 இல் கபுகியில் (கியோஹோ 10), அராஷிசா ஒசாகாவின் “இகா யுனோ ஹாகாகு” மற்றும் ஜூன் மாதம் 41 (கன்ஹோ 1) இல், எடோ இச்சிமுரா “எதிரிகள் சங்குமி”, நிங்கியோ ஜோருரியில், ஆகஸ்ட் 1976 எடோ கைஜி டாரோ கிஜோ இதற்கு முதல் எடுத்துக்காட்டு கினோஜி யோட்டாரோ எழுதிய “ஷினாகா நோ ஷிகி”, ஆனால் இகாகோ உலகை ஸ்தாபிப்பதில் மிக வெற்றிகரமான பணி மேற்கூறிய கபுகி “இககோஷி நோரியகே கப்பா” உரிமையாக இருக்க வேண்டும். இந்த வேலையை கபுகி மற்றும் நிங்யோ ஜோருரி இருவரும் நிகழ்த்தினர், மேலும் ஏப்ரல் 1983 இல், மற்ற நிங்கியோ ஜோருரி “இகா கோஷிடோ சுசோரோகு” (ஒசாகா டகேமோட்டோசா) ஹன்ஜி சிகாமட்சுவால். இது ஒரு தூள் புத்தகமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அப்போதிருந்து, ஆரம்பகால நவீன காலங்களில் இகா கோஷிமோனோஸ் இந்த இரண்டு படைப்புகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. மீஜி காலத்திற்குப் பிறகு, 1880 ஆம் ஆண்டில் (மீஜி 13), ஷின்டோமிசா, டோக்கியோ, தாகேஷி கவாடகேவின் “நிப்பொன்பரிகா நோ ஐடாச்சி” படைப்பு டாங்கிகுவின் இடது பக்கத்தை சந்தித்த நற்பெயரைப் பெற்றுள்ளது. .
மிச்சியோ ஹரா