நெரிட்டா ஜபோனிகா

english Nerita japonica
Nerita japonica
Amagai0911.jpg
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Mollusca
Class: Gastropoda
(unranked): clade Neritimorpha
clade Cycloneritimorpha
Superfamily: Neritoidea
Family: Neritidae
Genus: Nerita
Subgenus: Heminerita
Species: N. japonica
Binomial name
Nerita japonica
Dunker, 1860
Synonyms

Nerita pica Gould, 1859

சுருக்கம்

  • ஒரு குறுகிய சுழல் ஓடுடன் கடலோர நீரின் கடற்பரப்பு

கண்ணோட்டம்

நெரிட்டா ஜபோனிகா என்பது கடல் நத்தை, நெரிடிடே குடும்பத்தில் ஒரு கடல் காஸ்ட்ரோபாட் மொல்லஸ்க் ஆகும்.
நெரிடா ஜபோனிகா என்பது ஹெமினெரிட்டா வான் மார்டென்ஸ், 1887 என்ற துணை இனத்தின் வகை இனமாகும்.

கடற்கரையில் ஒரு பாறை பகுதியில் வசிக்கும் கிளாமேசி குடும்பத்தின் அடர்த்தியான அரை வட்ட நத்தை. ஷெல் சுமார் 1.8cm உயரமும் சுமார் 1.9cm தடிமனும் கொண்டது. மேற்பரப்பு மென்மையானது, கருப்பு மற்றும் வெள்ளை புள்ளிகள் மற்றும் கருப்பு பின்னணியில் வண்ண பட்டைகள் உள்ளன. ஷெல் அரை வட்டமானது, வெளிப்புறம் வட்டமானது மற்றும் உட்புறம் நேராக இருக்கும். மூடி சுண்ணாம்பு மற்றும் அரை வட்டமானது. ஹொன்ஷுவில் உள்ள போசோ தீபகற்பத்தில் இருந்து கியுஷு மற்றும் கொரிய தீபகற்பம் வரை. கோடையில், பாறைகளில் மஞ்சள் நிற வெள்ளை ஓவல் கத்தரிக்காய் போடப்படுகிறது. குடும்பம், Theliostyla ஆல்பிசில்லா என்னும் குடும்பத்தைச் இந்த இனங்கள் ஒத்த, ஆனால் ஷெல் 20 தடித்த பட்டுக்கூடு தற்போது கொண்டிருக்கிறார். இது பொதுவாக போசோ தீபகற்பத்தின் தெற்கே ஹொன்ஷுவின் பாறைக் கரையில் காணப்படுகிறது.
தடாஷிகே ஹேப்