மிகடா ரகுஷோ

english Mikata Rakusho

ககாகு கால. சொர்க்கம் (ககுஷியோ) / (ககுசோ) 948 இல் (டென்ரியாகு 2) அரண்மனையில் ககாகு கலைஞரின் நிலையம் போல இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டது, ஆனால் இறுதியில் அது ககாகு நடனத்தின் அதிகார வரம்பைக் கொண்டிருந்த ககாகு தங்குமிடத்தை மாற்றியது. இப்போது அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்படுகிறது. ஓனின் போர் (1467-77) போன்றவற்றின் காரணமாக நீதிமன்றத்தின் ககாகு பராமரிப்பது கடினமாகிவிட்டது. கியோட்டோ ), ஒசாகா ஷிடென்னோஜி (), கோவில்கள் மற்றும் கோவில்களின் ககாகுவில் ஈடுபட்டவர் டென்னோஜி ) மற்றும் நாரா கோஃபுகுஜி கோயில் ( நான்டோ ) சில இசைக்கலைஞர்கள் கூட்டப்பட்டனர். சான்போ ரகுஷோ என்பது கியோட்டோ, டென்னோஜி மற்றும் நான்டோ ஆகிய மூன்று அமைப்புகளைக் கொண்ட புதிய கோர்ட் ஆர்கெஸ்ட்ராவைக் குறிக்கும் பெயர். இருப்பினும், மூன்று அமைப்புகளில் ஒவ்வொன்றின் உறுப்பினர்களின் கலைஞர்களின் குழு கூட்டாக சன்போ ரகுஷோ என்று குறிப்பிடப்படலாம். எடோ காலம் முழுவதும், மிகடா ரகுஷோ அமைப்பு கலையின் அளவை பராமரிக்கவும் மேம்படுத்தவும் வாய்ப்பளித்தது. 1870 இல் (மெய்ஜி 3), ககாகு பணியகம் அகற்றப்பட்டது மற்றும் ககாகு பணியகம் (இன்றைய இம்பீரியல் ஹவுஸ்ஹோல்ட் ஏஜென்சி ரகுபு) நிறுவப்பட்டது, ஆனால் மிகடா ரகுஷோவைச் சேர்ந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் பாரம்பரியத்தை பராமரிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டனர். குடும்பம் மற்றும் முழுநேர வேலைகளுக்கு, மூன்று பக்கங்களிலும் உள்ள ஒவ்வொரு உருப்படியையும் பார்க்கவும்.
ககாகு
மிடோ தகாஹாஷி