சபா குடும்பம்

english Saba family

வடக்கு மற்றும் தெற்கு வம்சங்களின் இராணுவ தளபதி. திரு. முனே அஷிகாகாவின் (ஒரு பிரபலமான குடும்பம்) இரண்டாவது மகன். முதல் பெயர் வீடு. ஹிகோசாபுரோ என்று அறியப்படுகிறது. ஷிகிபு-ஷோ, ஐயோ மாமோரு, சக்யோ டாயோ. டகௌஜி அஷிகாகாவைத் தொடர்ந்து, அவர் 1336 இல் வகாசாவின் பாதுகாவலரானார் (எங்கன் 1, கென்மு 3), மற்றும் அவரது சகோதரர் எச்சிசன். ஷிபா தகாட்சுனே அவர் ஹொகுரிகு தெற்கு நீதிமன்றத்தின் பழிவாங்கலுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தார், ஆனால் இறுதியில் தகாசாகி வகாசாவின் பாதுகாவலராகவும் பணியாற்றினார். மேலும், 1954 இல் (ஷோஹெய் 9, புன்னா 3), அவர் ஓஷு அதிகார வரம்பிற்கு நியமிக்கப்பட்டு கீழே சென்றார். ஓஷு தேடல் திரு. ஒசாகி மூதாதையர் ஆனார். இரண்டாவது மகன் கனேயோரி ஒரு உசு தண்டாய் மொகாமி மூதாதையராகுங்கள்.
மகோடோ ஒகாவா