பெருகிவரும்(tableware)

english mounting

சுருக்கம்

  • ஆதரவு அல்லது காட்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும் கட்டமைப்பு
  • ஒரு உயரமான இடத்திற்கு உயரும் ஒரு நிகழ்வு (உயரம் அல்லது வெப்பநிலை அல்லது தீவிரம் போன்றவை)
மேஜைப் பாத்திரங்கள் இரண்டும். சுருள்கள் மற்றும் சுருள்கள், சுருள்கள், மடிப்புத் திரைகள், நெகிழ் கதவுகள் போன்றவற்றில் ஆவணத்தை முடிக்க நுட்பம். பாதுகாப்பதும் பாராட்டுவதும் இதன் நோக்கம். அந்த கைவினைஞர் ஒரு ஆசிரியர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் குறிப்பு