காமத்

english Comet

பிக் டிப்பரின் முதல் முதல் நான்காவது நட்சத்திரங்கள். சீனாவில், உரையை கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் என்றும் பொதுவாக குள்ளன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். பல சந்தர்ப்பங்களில், கல்விக் கடவுளான புஞ்சாங் பேரரசராகவும் பணியாற்றினார். கடவுளின் சிலை ஹொகுடோவை தனது இடது காலால் உதைக்கும் ஒரு அரக்கனின் வடிவத்தை எடுக்கிறது, ஏனெனில் <魁> பாத்திரம் ஒரு அரக்கன் மற்றும் ஒரு டூவைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, பொறுப்பான நபரின் பெயரை எழுத என் வலது கையில் ஒரு தூரிகையை எழுதுகிறேன்.
கொய்சிரோ இனாபாடா