பெரிய பாடல்

english Big song
இது ஒரு பழங்கால ஜப்பானிய பாடல் , கூட்டாக ககுரா (காகுரா) பாடல் , குதிரை ராகு (சாய்பாரா) மற்றும் சுங்க பாடல்கள். இது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் ககாகுவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது மற்றும் சிறந்த பாடல் மையத்தின் அதிகார வரம்பாக கருதப்பட்டது. கோகோரோ பாடல்கள், "கோக்கின் இமாமு" தொகுதி 20 சிறந்த பாடல் பாடல்கள், "கோட்டோ பாடல்கள்" போன்றவற்றில் பாடல் வரிகள் காணப்படுகின்றன. கூடுதலாக, தற்போது, பாடல்கள் மற்றும் நடனங்கள் மற்றும் இசைக்கருவிகள் இசையமைப்பின் விழாவில் இணைக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளில் இசைக்கப்பட்ட இசைக்கருவிகள். சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனம் போன்றவை.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் கோபோ