சட்டம்

english Legislation

சுருக்கம்

  • சட்டங்களை உருவாக்கும் அல்லது இயற்றும் செயல்
  • ஒரு சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்பட்ட சட்டம்