செய்தி

english news

சுருக்கம்

 • செய்தி புல்லட்டின்ஸில் புகாரளிக்க போதுமான சுவாரஸ்யமான தரம்
  • விசாரணையின் செய்தித் தகுதியை நீதிபதி ஒப்புக்கொண்டார்
  • அவர் இனி பேஷன் உலகில் செய்தி அல்ல
 • தற்போதைய நிகழ்வுகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம், பெரும்பாலும் நேர்காணல்கள் மற்றும் வர்ணனைகளைப் பயன்படுத்துகிறது
  • நாங்கள் ஒவ்வொரு இரவும் 7 மணி நேர செய்திகளைப் பார்க்கிறோம்
 • சமீபத்திய மற்றும் முக்கியமான நிகழ்வுகள் பற்றிய தகவல்கள்
  • விளைவு பற்றிய செய்தியை அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள்
 • முன்னர் ஒருவருக்குத் தெரியாத எந்தவொரு முறைசாரா தகவலும்
  • அது எனக்கு செய்தி
 • ஒரு செய்தித்தாள் அல்லது செய்தி இதழில் தகவல்
  • என் மரண செய்தி பெரிதும் மிகைப்படுத்தப்பட்டது
இருவரும். மரணம் என்றால் மரணம், சுவாசம் என்பது வாழ்க்கை, முதலில் இயக்கத்தின் நீதி. இடமாற்றம், ஒரு செய்தியை, ஒரு கடிதத்தை அழைப்போம். ஹியான் சகாப்தத்தில், ஒரு சிறுவன் ஒரு மாறுபட்ட சீன உரையில் ஒரு கடிதத்தை எழுதினார், அது பிற்கால சமுதாயத்தில் வளர்ந்தது. இதற்கிடையில், பெண்கள் கண்ணியமான ஹிரகனா (கானா), <சாமுராய் (ஹானெரி)> <காக்கோ> <ரிகுலஸ்> மற்றும் பலர் பயன்படுத்துகிறார்கள், கண்ணியமான சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், கண்ணியமான சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். நான் அதை தெளிவாக எழுதினேன். இவை கூட்டாக வாக்கியங்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. ஒரு விசித்திரமான பொருள் / (き と く)
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் ஓரிகமி (நூலியல்) | சாட்சுகி தடாஷி | புஜிவாரா சதி | Yoshizaki