நகாமுரா கனேமன்

english Nakamura Kanemon
கபுகி நடிகர். III [1901-1982] II இன் இரண்டாவது மகன். உண்மையான பெயர் மிட்சுய் கின்ஜிரோ. டோக்கியோவில் பிறந்தார். 1905 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், 1911 ஆம் ஆண்டில் உர்ன் நோபூசுகே நகாமுரா 3 வது தலைமுறை, 1920 இல் தோன்றியது, ஷிகானேமனின் மூன்றாம் தலைமுறை. 1931 இல் ஒரு முற்போக்கான இருக்கை அமைப்பதில் பங்கேற்ற அவர், மையத்தில் தீவிரமாக செயல்பட்டார். வென்ற நடிகர் தோஷிஹிரோ, "ஒன்-ஷாட் மண் பந்தயத்தின்" ம ub பீ போன்றவர்.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் ஷோஜுரோ காவராசாகி