பொருட்களை

english stuff

சுருக்கம்

 • இதர குறிப்பிடப்படாத பொருள்கள்
 • ஏதாவது செய்ய அல்லது இருக்க வேண்டிய குறிப்பிடப்படாத குணங்கள்
  • ஹீரோக்களின் பொருள்
  • யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மரைன் ஆக உங்களிடம் இல்லை
 • ஒரு முக்கியமான முக்கியமான அல்லது சிறப்பியல்பு கூறு
  • சஸ்பென்ஸ் என்பது கதைகளின் பொருள்
 • புத்தியில்லாத பேச்சு
  • எனக்கு அந்த பொருட்களை கொடுக்க வேண்டாம்
 • சில குறிப்பிடப்படாத வடிவத்தில் தகவல்
  • இது நான் முன்பு கேள்விப்பட்ட பொருள்
  • அந்த புத்தகத்தில் நல்ல விஷயங்கள் உள்ளன
 • தனிப்பட்ட உடைமைகளுக்கான முறைசாரா விதிமுறைகள்
  • உங்கள் க்ளோபரை எல்லாம் எடுத்தீர்களா?
 • இயற்பியல் பொருளின் ஒப்பனைக்குள் செல்லும் உறுதியான பொருள்
  • நிலக்கரி ஒரு கடினமான கருப்பு பொருள்
  • கோதுமை என்பது ரொட்டி தயாரிக்க அவர்கள் பயன்படுத்தும் பொருள்
பிரஞ்சு பொருள் பொருள், கலை மற்றும் பணியின் பொருள். இதையொட்டி, ஆடை அல்லது உலோகம் போன்ற வரையப்பட்ட பொருட்களில் உள்ளார்ந்த பொருள் பொருள் உணர்வையும் இது குறிக்கலாம். பல சந்தர்ப்பங்களில் இது ஓவியங்கள் மற்றும் சிற்பங்களின் மேற்பரப்பின் அமைப்பை சுட்டிக்காட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது.