நிறைய

english Many

பண்டைய ஜப்பானில் செயலில் பங்கு வகித்த குலம். பலர் "தடிமன்", "பெரிய", "ஹிட்டோமி", "டோமி" மற்றும் "ஓஹோ" என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். ஜின்மு சக்கரவர்த்தியின் இளவரசரான “கோஜிகி” மற்றும் “நிஹோன்ஷோகி” படி, யாய் ஓட்டோம் (மாமிகோடோ கமுயா) கடவுளின் காது மூதாதையர். ஒரு தாஜின் குடும்ப விழா, ஷின்டோ சன்னதி (தற்போது தஹாரா ஹொன்மாச்சி, நாரா ப்ரிஃபெக்சர்), யமடோகுனி, தோஷி-துப்பாக்கி, நாரா ப்ரிஃபெக்சரில் உள்ளது. . தாஜின்ஜா ஒரு சன்னதி நிறுவனம், ஏற்கனவே நாரா காலத்தின் நடுவில் பல கோப்களைக் கொண்டிருந்தது மற்றும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆலயமாக இருந்தது. திரு. டாவின் குடும்பப்பெயர் கவோமி, ஆனால் அதன் ஒரு பகுதி 684 இல் அசோமி என மாற்றப்பட்டது (தென்பு 13). சில பின்னர் 863 இல் சுகுனே என மாற்றப்பட்டன (சதகன் 5). ஒரு பிரபலமான நபராக, கிளர்ச்சியின் காரணமாக ஓமி நோ ஓஜி வழியில் தீவிரமாக இருந்த கோஜிகி, “கோஜிகி” ஐ அவர் திருத்தினார். மரு தையன் , 813 (ஹிரோஹிட்டோ 4), “நிப்பான் ஷோகி” படிப்பதற்கான பயிற்றுவிப்பாளராக பணியாற்றிய பல நபர் இயக்குனர். பின்னர், ஹியான் காலத்திற்குப் பிறகு, நீதிமன்ற ககாகுவை நிர்வகிக்கும் ஒரு இசைக்கலைஞராக அவர் முக்கியத்துவம் பெற்றார்.
கென்ஷு குஷிகி