ஒரு கச்சேரி

english A concert
காமகுரா / எடோ காலத்தில், வேலைத் தலைப்பு நீதிமன்ற அறையில் வைக்கப்பட்டது. திரு. யோரிடோமோ 1185 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஷிரகாவாடின் நிபுணத்துவத்தை அடக்குவதற்கும் அரசியல் விவகாரங்களைச் சேகரிப்பதற்கும் ஒரு செயல்திறன் என 10 பேரின் (குஜோ) அதிபரை நியமித்தார், ஆனால் அது பயனற்றது. 1686 ஆம் ஆண்டில் எடோ ஷோகுனேட் முதியவர்களையும் பக்கத்தையும் (சோபா) திருத்தி, அதிபரைச் சேகரித்து, காலை திரைச்சீலை விவகாரங்களை பேரரசரின் உதவியாளராகக் கொடுத்தார்.