அதே

english The same
நான் உன்னை இழக்கிறேன், அனாட்டா. இது முக்கியமாக மேற்கு ஜப்பானில் குளிர்காலத்தில் வடமேற்கு பருவமழையைக் குறிக்கிறது.