ஹான்-ஷான் ஷி-டி

english Han-shan Shi-de

புதிய நடன நாடகம். சுப ou ச்சி ஷோயோ எழுதப்பட்டது. நாக ut டா. செப்டம்பர் 1911 லிட்டரரி சொசைட்டி தனியார் செயல்திறன் மண்டபத்தில் திரையிடப்பட்டது. கலவை IV கோசாபுரோ யோஷிசுமி Ine கினேயா ரோகுஷிரோ III (II) அரிய ஒலி குடும்பம் ஜோயோகன் ). நடன II கனேமன் புஜிமா .. சேஷுவின் தூரிகை ஓவியத்தின் சுமி-இ தொங்கலில் இருந்து அவர் தப்பித்த அமைப்பைக் கொண்டு, டாங் வம்சத்தின் துறவியான ஹன்ஷான் மற்றும் முனிவரின் வறண்ட மற்றும் ஸ்டைலான வாழ்க்கையை அவர் சித்தரிக்கிறார். சேஷுவின் எழுத்துக்கும் மொரோனோபுவின் உக்கியோ-இ ஓவியத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் காண்பிப்பதற்காக "ஓஷிச்சி சான்" அதே நேரத்தில் இதைச் செய்ய ஆசிரியர் விரும்பினார்.
அகிரா கிகுச்சி