மருத்துவ குறைந்த

english medical low
மருத்துவர்கள் பற்றிய அடிப்படை சட்டம் (1948). பழைய மருத்துவர் சட்டத்தை (1906) மாற்றிய போர்க்கால தேசிய மருத்துவச் சட்டத்தை (1942) ஒழிப்பதை நிறுவினார். மருத்துவ மருத்துவரின் உரிமம், மருத்துவர் தேசிய பரிசோதனை , வணிகக் கடமை, மருத்துவ மருத்துவர் சபையை நிறுவுதல் (மருத்துவர்களின் நிர்வாக மனநிலை, மருத்துவ மருத்துவரின் முன்னேற்றம் குறித்து பரிசோதனை மற்றும் கலந்துரையாடல்), மருத்துவர் தேர்வுக் குழு (தேசிய பரிசோதனை, பூர்வாங்க பரிசோதனை தொடர்பான எழுத்தர்).
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் டெலிமெடிசின் | கார்டே | வெளிப்படுத்தல்