அடிக்கடி(உழவர்)

english Frequently
ஒரு சிறிய அளவு நங்கூரம் கழுகு . கென் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இது ஒரு அதிர்ஷ்டமான பொருளாக புத்தாண்டு உணவுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது முக்கியமாக வேகவைத்த மிட்டாய்க்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் சூப் எடுத்துக்கொள்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தனகு (தகுருகு) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது, ஆனால் இது கடந்த காலத்தில் ஒரு பழங்கால உரமாக கருதப்பட்டதால்.