மருந்தகம்

english pharmacy

சுருக்கம்

  • மருந்து மற்றும் பிற கட்டுரைகள் விற்கப்படும் ஒரு சில்லறை கடை
  • மருந்துகள் மற்றும் மருந்துகளைத் தயாரித்து விநியோகிக்கும் கலை மற்றும் அறிவியல்,

கண்ணோட்டம்

இந்த கட்டுரை நாடு வாரியாக மருந்தியல் பள்ளிகளின் பட்டியல் .
மருந்துகளின் உற்பத்தி, பகுப்பாய்வு மற்றும் நடவடிக்கை மற்றும் அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றைப் படிப்பதற்கான ஒரு ஆய்வு. இது மருத்துவத்துடன் ஆழமாக தொடர்புடையது. மருந்தியல், மருந்து அறிவியல், மருந்து அறிவியல், மருந்து அறிவியல், மருத்துவ மருந்து மேலாண்மை போன்ற பல்வேறு அடிப்படை மற்றும் பயன்பாட்டுத் துறைகள், மருத்துவ தாவரவியல், வேதியியல் துறைகளான மருந்தியல்-வேதியியல், மருந்து உற்பத்தி வேதியியல், மருத்துவ வேதியியல், இருக்கிறது.