உடல்

english torso

சுருக்கம்

  • தலை, கழுத்து மற்றும் கைகால்களைத் தவிர்த்து உடல்
    • அவர்கள் கைகள், கால்கள் மற்றும் உடல்களை நகர்த்தினர்
இத்தாலிய அர்த்தத்திலிருந்து சிற்பம் சொல் <body>. 19 ஆம் நூற்றாண்டில், கழுத்து, கைகள் மற்றும் கால்கள் போன்ற முழுமையற்ற அல்லது முழுமையற்ற சிற்பத்தில் சிறந்த வடிவமைத்தல் அழகு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, குறிப்பாக ரோடின் டார்சோ முடிக்கப்பட்ட வேலையாக முடிந்த பிறகு.