வகை ஆஃப்பீட்

பேய்

ஒரு கற்பனை அசுரன் மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். ஒரு சீன அரக்கனின் யோசனையைப் போலன்றி, பண்டைய ஜப்பானில் மக்களை உண்ணும் ஒரு அர்த்தமுள்ள அசுரன். ப Buddhism த்த மதத்தால் தாக்கம் அடைந்த பிறகு, ஒரு பேய்...

அழுத்த அரிப்பு விரிசல்

உலோகப் பொருளின் உட்புறத்திலும் அரிப்பிலும் பயன்படுத்தப்படும் சக்தியின் (மன அழுத்தம்) சினெர்ஜிஸ்டிக் விளைவு காரணமாக பொருளில் விரிசல் ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வு. (எடுத்துக்காட்டாக, குளோரின் அயனிகளின் முன்னிலை...

  1. 1