மகிழ்ச்சி

english Pleasure

சுருக்கம்

 • பாலியல் திருப்தி
  • அவன் அவளை மகிழ்வித்தான்
 • இன்பம் தரும் ஒரு செயல்பாடு
  • அவர் இன்பத்திற்கு முன் கடமையை வைக்கிறார்
 • ஒரு முறையான வெளிப்பாடு
  • அவர் ஜனாதிபதியின் விருப்பப்படி பணியாற்றுகிறார்
 • ஏதாவது அல்லது மகிழ்ச்சியின் மூலத்தை வழங்கும் ஒருவர்
  • பார்ப்பதற்கு ஒரு மகிழ்ச்சி
  • அவரது நிறுவனத்தின் மகிழ்ச்சி
  • புதிய கார் ஒரு மகிழ்ச்சி
 • ஒரு அடிப்படை உணர்வு வரையறுக்க கடினமாக உள்ளது, ஆனால் மக்கள் அனுபவிக்க விரும்புகிறார்கள்
  • அவர் மகிழ்ச்சியுடன் கூச்சமாக இருந்தார்
முதலில் சீனாவின் சூ நகரில் நிகழ்த்தப்பட்ட பிரபலமான பாடலின் பொருள். ஜப்பானில் இது ஹியான் மற்றும் காமகுரா காலத்தின் ஒரு வகையான பாடல்கள். இது ககுரா பாடல்கள் , குதிரை ராகு (சபா), சுங்கப் பாடல்கள், பாராயணங்கள் , இதர படைப்புகள் , இப்போது மற்றும் விருந்துகள் போன்ற நீதிமன்றப் பாடல்களுக்கான கூட்டுச் சொல்லாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு குறுகிய அர்த்தத்தில், இது ஒரு பாராயணம் அல்லது வேகமான பாடல் (ஆம்) மட்டுமே.