உரத்த சொற்கள்

english Loud Words
ஜப்பானிய அகராதி. Ohtsuki Fumihiko மூலம் (Fumihiko). தொகுதி 5. 1932 - 1937 வெளியிடப்பட்டது. அதே எழுத்தாளரின் "கைகாய்" திருத்தப்பட்டு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டது. தா கோட்டிற்குக் கீழே எழுத்தாளரின் மரணத்தால், ஒகுபோ ஹட்சுவோ அதைப் பெற்றார். " ஜப்பானிய மொழியின் ஜப்பானிய அகராதி " உடன், இது ஒரு நவீன ஜப்பானிய அகராதியாக மதிக்கப்படுகிறது. நவீன மொழிகள் மற்றும் கிளைமொழிகள் மட்டுமல்ல, இது நிறைய பழைய சொற்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் சொற்பிறப்பியல் விளக்கத்தில் அதன் அம்சமும் உள்ளது.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் ஜப்பானிய அகராதி (ஜப்பான்)