புதரில்

english In the bush
புத்தாண்டுக்கு முன்னும் பின்னும் 16 ஆம் தேதி தட்டில், வேலைக்காரன் எஜமானிடமிருந்து ஒரு இலவச நேரத்தைப் பெற்று வீட்டிற்குச் சென்று ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். புஷ்ஷிற்குள் நுழைந்த சொல் ஜென்ரோகுவின் காலத்திலிருந்து வந்தது, முதலில் இது ஒரு நாள் விடுமுறை மட்டுமல்ல, ஒரு முக்கியமான மூதாதையர் பண்டிகை நாள், மற்ற இடங்களுக்கு வந்த ஒரு நபர், மணமகனுக்குச் சென்ற ஒரு மகள் மற்றும் அவரது பெற்றோருக்குத் திரும்பும் வீடு அது தெரிகிறது.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் டகோ (காத்தாடி)