அரைத்துணி(சுடு நீர் தன்மை)

english loincloth

சுருக்கம்

  • இடுப்புக்கு மறைப்பை வழங்கும் ஒரு ஆடை
முதலில் முரோமாச்சி summer சாமுராய் பெண் கோடைகால சாதாரண உடைகளுக்கு இதைப் பயன்படுத்திய எடோ காலம். கருப்பு அல்லது கருப்பு-சிவப்பு நிலப்பரப்புகளில் பொக்கிஷமாக இருக்கும் ஷோச்சிகு மெய் மற்றும் பிற எம்பிராய்டரி புதையல்கள். இணைப்பின் (சுக்கியோபி) இரு முனைகளிலும் ஒரு கடினமான கோர் (ஷின்) மூலம் இரண்டு ஸ்லீவ்களையும் (அணில்) கடந்து செல்லுங்கள். எடோ காலத்தின் பிற்பகுதியில், உதைத்தல் மற்றும் சுடு நீர் எழுத்துக்கள் உட்பட இடுப்பு வளைவுகள் என கூட்டாக குறிப்பிடப்படுகின்றன.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் உடை