உள்நாட்டு(உள்நாட்டு)

english Domestic

ஐஸ் சன்னதியின் பழைய மந்திரிகள் ஒருவர். <houseteller> என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நெருக்கமாக சேவை செய்யும் நோக்கத்திலிருந்து உள்ளே வருகிறது. இறப்புடன் சன்னதி சடங்குகளை செய்வதில் இது ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டிருந்தது, மேலும் லீக்கின் கீழ் ஆசாரியத்துவத்திற்கு சேவை செய்தது. என்கி பாணியில் ஓஜிங்குக்கான விதிகள் ஓச்சி மக்கள் மற்றும் க ou ச்சி மக்கள் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்பது பேர், வெளி சன்னதியில் எட்டு பேர், ஒவ்வொரு தனி அரண்மனையிலும் இரண்டு பேர். அவரது வேலையின் மூலம், உள் ஒரு மிக்காசு-உள், ஒரு மைகாசைன்-உள், ஒரு பருத்தி-உள், ஒரு மட்பாண்ட-உள், ஒரு அப்பாவி ஸ்மித் (இது “இமிகாஜி”, ஜப்பானிய பிரார்த்தனை மற்றும் மிகனநகி என்று அழைக்கப்பட்டது. கணிசமான மாற்றங்கள் உள்ளன. நேரத்தைப் பொறுத்து உள்ளடக்கம் மற்றும் மக்களின் எண்ணிக்கையில். ஐஸ் ஜிங்கு ஆலயத்திற்கு கூடுதலாக, சில பழைய ஆலயங்கள் குடியிருப்பாளர்களால் நடத்தப்பட்டன என்பது அறியப்படுகிறது.
சதாசுமி மோட்டேகி