யுனோ சான்மன்(யமனூ நினைவுச்சின்னம், கனசாவா நினைவுச்சின்னம்)

english Ueno Sanmon
குன்மா மாகாணத்தில் 1 மீ உயரமுள்ள மூன்று கல் நினைவுச்சின்னங்கள். டானோ சிட்டி, தோஷிகி-துப்பாக்கி (தற்போது · தகாசாகி-ஷி) குளத்தில் உள்ள டேங்கோ நினைவுச்சின்னத்தில் நான்கு ஆண்டுகள் வாக்கோ செம்பு (711 ஆண்டுகள்), யுனோவின் கட்டோகா, மிடோரினோ (மிடோ), யானகி (கனரா) ஆகியவை அடங்கும். . தகாசாகி நகரத்தின் யமனக்காவில் உள்ள யமனூ நினைவுச்சின்னம் (யமன ou நோ ஹின்) நாகரிஞ்சி கோயிலில் (ச ou கி) ஒரு நினைவுச்சின்ன துறவியாக இருந்தார், 681 ஆம் ஆண்டில் அவரது தாய் கருப்பு விற்பனையாளர் (குரோசுமே நோ ஓஜி) விஷயங்களுக்காக கட்டப்பட்டது. தகாசாகி-ஷி நகரமான கனாசாவாவின் கனாசாவா மோனோகாதாரி (கனாசாவா-இல்லை) காமிகேஸின் மூன்றாம் ஆண்டு (726) வானத்திற்கும் பூமிக்கும் சபதம் செய்ததாகவும், புத்தரைக் கவனித்துக்கொண்டதாகவும், புத்தமதம் ஏற்கனவே பரவியிருந்ததைக் குறிக்க மதிப்புமிக்கதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த பகுதி பொருட்கள்.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் யுனோ நாடு | டுட்டு நினைவுச்சின்னம் | யோஷி [நகரம்]