இந்த

english This
<M gloucomet> என எழுதுங்கள். கடல் வெள்ளரிக்காயிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் உப்பு மீன். ஸ்க்ரப்பரை நன்கு கழுவி, 20 முதல் 30% உப்பு சேர்த்து வயது முதிர்ந்த பீப்பாய்கள் (ரால்ப் மீன்). ஒரு சிறப்பியல்பு மணம் உள்ளது, இது ஒரு மீன் பொருட்டு மதிப்பிடப்படுகிறது. <இது ஒன்று> கடல் வெள்ளரிகளின் உலர்ந்த கருப்பைகள்.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் ஷியிட்டி