காாரணமும் விளைவும்

english Cause and effect

காாரணமும் விளைவும். குறிப்பாக ப word த்த வார்த்தையாகப் பயன்படுத்தும்போது: வேலை (போ) இது சிந்தனையுடன் தொடர்புடைய காரணத்தையும், தன்னைத்தானே வைத்திருக்கும் வழியையும் குறிக்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், <நல்ல காரணம் நல்ல முடிவு, கெட்ட காரணம் தீய முடிவு>, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மனிதனாகவோ அல்லது பரலோக மனிதனாகவோ பிறந்ததன் ஒரு நல்ல முடிவைப் பெறுவதற்கு, யோசனை அது அவர்களால் ஏற்படுகிறது சொந்த நல்ல அல்லது கெட்ட வேலை. ப Buddhism த்தம் போதிக்கும் இந்த காரணச் சட்டம், இயற்கை விஞ்ஞானங்களை விட நமது செயல்களைப் பற்றியது. எனவே < காரண பதில் இது நமது செயல்களை நெறிமுறையாக நிர்ணயிக்கும் ஒரு கோட்பாடு. அந்த வேலையை சுயமாக ஒரு காரணியாக நினைக்கும் திறன் மற்றும் எந்த தார்மீக நடத்தையையும் மறுப்பது "காரண தீமை" என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் அவ்வாறு செய்பவர்களுக்கு அறிவொளியைப் பெறுவதற்கான திறனை நான் ஒரு <நல்ல வேர்> என்று கடுமையாக குற்றம் சாட்டுகிறேன். இல்லாத நபர்.
ஜூனிச்சி யோகோயாமா