வெளியே உதைக்கிறார்

english Kicking out
ஹேம்ஸ் மற்றும் ஓரங்கள் இரண்டும். க்ரீப் (க்ரேப்) போன்ற வெற்று அல்லது உதரவிதானத்தைப் பயன்படுத்தி அதை ஒற்றை (மறை) அல்லது (わ せ) க்கு தையல் செய்து, இடுப்புப் பகுதியைச் சுற்றிக் கொண்டு, யுன்ஜி (யுனோசு) மேசையில் சூப்பர்போஸ் செய்யப்பட்ட கிமோனோவின் உட்புறத்தில் வைக்கவும் . இது சுடு நீர் எழுத்துக்கள் தோன்றுவதைத் தவிர்க்கும் நோக்கம் கொண்டது. தாமதமாக எடோ பொதுவாக இடுப்பு மற்றும் சூடான நீர் என குறிப்பிடப்படுகிறது.