உரிமையாளர்

english Owner

சுருக்கம்

  • ஒரு வணிகத்தின் உரிமையாளர் (சட்டப்பூர்வமாக வைத்திருப்பவர்)
    • அவர் உணவகங்களின் சங்கிலியின் உரிமையாளர்
  • ஏதாவது சொந்தமான நபர்
    • அவர்கள் காரின் உரிமையாளரைத் தேடுகிறார்கள்
    • அந்த நட்பு புன்னகையின் உரிமையாளர் யார்?
இருவரும் ஆடை அணிந்தனர். (1) பண்டைய அரசாங்கம், ஆட்சியின் கீழ் உயர் அரசாங்கத்திற்கு நேரடியாக அறிக்கை அளிக்கும் கீழ் அரசு அதிகாரி மற்றும் அதன் அதிகாரி. எடுத்துக்காட்டாக, மாகாணத்திற்கு நேரடியாக புகாரளிக்கும் தங்குமிடங்கள் மற்றும் ஊழியர்கள். (2) இடைக்காலத்தில் ஒரு மூத்த சாமுராய் சேவை செய்யும் கீழ்-நிலை சாமுராய். இருப்பினும், ஒரு நபர் சாமுராய் ஒருவருக்கு தனித்துவமான சொல் அல்ல என்பதால், இது ஒரு மாஸ்டர்-அடிமை உறவின் ஊழியரைக் குறிக்கும் ஒரு வார்த்தையாக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. (3) ஆரம்பகால நவீன காலங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது, சுருக்கமாக பெண் ஆய்வாளராக அல்லது நகர வீட்டின் பெண்ணின் கீழ். ஒரு விவசாயியின் விவசாயி ஒரு அருங்காட்சியகம் (ஓகியாட்டா) ஒரு நில உரிமையாளராக (எஜமானர்கள்) ஒரு விவசாயி பெயரில் அறைந்த ஒரு குறைந்த விவசாயி. மிகக் குறைந்த வாழ்க்கைக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதற்கு பதிலாக, தொழிலாளர் சேவை கடமைப்பட்டு சுதந்திரம் தடைசெய்யப்பட்டது.
As மேலும் காண்க ஆசாய் | ஆண்டோ திரு | ஒகோடோ | ஒதானி கோட்டை | ஷிகாடா ஜுவாங் | ஷிஜு ஜுவாங் | புரவலர் பிரபு | தரவரிசை மற்றும் கோப்பு | மீக்கோ | போங் பொது | ஹோண்டா திரு | மிமிகாவா போர்