ஒரு வேலை

english A work
கபுகி நடனம். அரசு ஊழியர் மற்றும் நண்பர்கள் இருவரும். நாக ut டாவுடன் வந்தவர்களை மட்டுமே கண்டிப்பாகப் பேசினால், கியோமோட்டோ மற்றும் டோகோனோட்ஸுகி போன்றவற்றை ஜோருரி என்று அழைக்கிறார்கள், ஆனால் பொதுவாக அவை வேறுபாடு இல்லாமல் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிரதிநிதி எடுத்துக்காட்டுகள் "Ishibashi (Shakyuko)" "Sagami பெண்" "Fujin பெண்" "Dōjyoji" ஆகும்.