மிங்

english Ming

சுருக்கம்

  • 1368 முதல் 1644 வரை சீனாவின் ஏகாதிபத்திய வம்சம்
கவச கவசத்தின் குடும்பம். கிஷோசுகே (ஆரம்ப காமகுரா) நிறுவனர் கூறுகையில், விசுவாசிகள் முரோமாச்சி காலத்தின் நடுப்பகுதியில் உள்ளனர். முரோமாச்சி சகாப்தத்தில், அவர் கவசம் மற்றும் இரும்பு குடை (காலர்) ஆகியவற்றை இணையாக உருவாக்கினார், மேலும் இது ஆரம்பகால மோமொயாமா காலத்தில் மிகச் சிறந்ததாக இருந்தது. எடோ சகாப்தத்தில், பலர் மக்களையும் மற்றவர்களையும் ஒரு சிறிய தடிமனான இரும்பில் சிறப்பித்தனர். முக்கிய அமைப்பு கியோட்டோவில் இருந்தது, அது பல்வேறு இடங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது.