வெளிப்புற பிரிவு

english External section

எடோ கோஜோ ரூரியின் பாடல். கியோட்டோவில் உள்ள சாட்சுமாவின் வெளிநாட்டவரான ந oma மாசா புஜிவாரா, மீரெக்கியைச் சுற்றி (1655-58) எடோவுக்குச் சென்று, கடினமான ஜோருரியைப் பற்றி பேசினார், மேலும் அவர் "வம்சாவளி சட்சுமா" என்று அழைக்கப்பட்டார். இரண்டாவது தலைமுறை நவோகட்சு புஜிவாரா என்று கூறப்படுகிறது, ஆனால் இருவருக்கும் இடையிலான உறவு தெரியவில்லை. நைசி ஒரு கையாளுதல் நாடகத்தை நிகழ்த்தியிருந்தாலும், அவர் ஒரு கபுகி நாடகத்திலும் தோன்றினார், மேலும் இச்சிகாவா பாணி அரகோட்டோவுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டார். இருப்பினும், கியோஹோவின் முதல் ஆண்டில் (1710 களின் பிற்பகுதி), அவரது சீடரான யூசென் தயு ஓசாட்சுமாசா, அவருக்கு பதிலாக கபுகி நாடகங்களில் தோன்றத் தொடங்கினார், மேலும் வெளிப்புறப் பகுதி படிப்படியாகக் குறைந்தது. ஒசாட்சுமா புஷி இருப்பினும், கெய்ஜின்-புஷியின் இசை ஒசாட்சுமாவுடன் நாக ut ட்டாவில் இருந்தது என்று கூறப்படுகிறது, ஏனென்றால் இது பிற்காலத்தில் நாக ut டாவால் உறிஞ்சப்பட்டது. " கைஜின் குரங்கு 《கல் பாலம்》 (《கல் பாலம்》) பொம்மை "கைராய்" என்பது நாக ut டாவில் உள்ள கைகாயின் பிரதிநிதி பாடல், ஆனால் இவை ஒசாட்சுமா-புஷி, மற்றும் ஷாமிசென் இசையில் லேசான "ககாரி" உள்ளது. ககாரி ), இது அந்த அளவை மட்டுமே தெரிவிக்கிறது. கட்டோ-புஷியில் கூட, "பப்படியர்" மற்றும் "தைபே சுமியோஷி ஓடோரி" ஆகியவை வெளிப்புறப் பகுதியிலிருந்து ஜோருரியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், ஆனால் இது ஒரு முழுமையான கட்டோ-புஷி.
மிச்சிடகா டாகுச்சி