அசல்(எடுத்து, உருவாக்கம்)

english Original

சுருக்கம்

  • புதிய மற்றும் அசல் என்ற தரம் (வேறு ஒன்றிலிருந்து பெறப்படவில்லை)
  • சுயாதீனமாக சிந்திக்கவும் செயல்படவும் திறன்

சகாப்தத்தை திருத்தும் ஒரு தேசிய நிகழ்வு. ஜப்பானில் சகாப்தத்தின் பயன்பாடு 645 இல் தொடங்கியது, ஆனால் அது இடைப்பட்டதாக இருந்தது, மேலும் இது 8 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டது. என்று கருதப்படுகிறது. மாற்றத்திற்கு ஏறக்குறைய நான்கு காரணங்கள் உள்ளன: (1) டெய்டாய் மாற்றம், (2) ஷோசுய் மாற்றம், (3) பேரிடர் மாற்றம் மாற்றம், (4) புரட்சி மாற்றம். (1) சக்கரவர்த்தியின் மரணம் அல்லது சலுகையால் சக்கரவர்த்தி மாற்றப்படுகிறார், மேலும் அது சிம்மாசனம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. கோட்டோகு சக்கரவர்த்தியின் வேலைவாய்ப்பு முதல் எடுத்துக்காட்டு என்று கருதப்படுகிறது, ஆனால் இது நீட்டிப்புக்குப் பிறகு பேரரசர் கன்முவின் நீட்டிப்பின் விளைவாகும், மேலும் பேரரசரின் அசல் சக்கரவர்த்தி முதிர்ச்சியடைந்தார் என்ற கருத்தும் உள்ளது. சிம்மாசனத்தின் மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து வருடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பழக்கவழக்கங்களும் இதே கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்று கருதப்படுகிறது, மேலும் ஹியனின் தொடக்கத்திலிருந்தும் அவை காணப்படுகின்றன. (2) என்பது பிராந்தியத்தில் அசாதாரண தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் இயற்கை நிகழ்வுகள் தோன்றும்போது நிகழும் ஒரு மாற்றமாகும், மேலும் இது சியாங் ரூய் என தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஹகுஹோ, கியுன், வாடோ, ஷின்கேம், காஸ்யோ மற்றும் யுவான்கெய் போன்ற எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. இது 7 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9 ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் பாதியில் (ஆரம்பகால ஹியான்) பயன்படுத்தப்பட்டது. (3) இயற்கை பேரழிவுகள், தீ, தொற்றுநோய்கள், வறட்சி, வெள்ளம், பஞ்சம், இராணுவ சீர்திருத்தங்கள் போன்றவற்றில் ஏற்பட்ட மாற்றமாகும். இடைக்காலத்திலும் ஆரம்ப காலத்திலும் கெய் (ஹெட் ஜெனரலின் கிளர்ச்சி) போன்ற பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. ), சதானகா (பஞ்சம்), நாகரிகம் (ஹியோரன்), மற்றும் யசுனாகா (ஃபெங் சுய்). (4) அட்சரேகை கோட்பாடு சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நல்ல நம்பிக்கை தீர்க்கதரிசனத்தின் கோட்பாட்டின் படி, 901 நோபுகி ஷின்யு புரட்சியின் ஆண்டாக மறுபெயரிடப்பட்டது, மேலும் 964 கோஷி புரட்சியின் ஆண்டாக கசுபோ என மறுபெயரிடப்பட்டது. ஒவ்வொன்றிற்கும் முதல் எடுத்துக்காட்டு, கரின் மற்றும் கோஷி ஆண்டுகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, சியாங் ருய், பேரழிவுகள் மற்றும் புரட்சிகளின் காரணங்களுக்கான அசல் தன்மை இந்த ஆண்டின் மந்திர சக்தியால் நம்பப்படும் என்று கூறப்படுகிறது, மாறாக அந்த ஆண்டில் அத்தகைய மந்திர சக்தி இருப்பதாக அரசின் நம்பிக்கை அல்லது வலியுறுத்தல். இது ஒரு வகையான அரசியல் தொழில்நுட்பமாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும், அது செயல்பட மற்றும் நிறுவ முயற்சிக்கிறது.

மாற்றும் நடைமுறையைப் பொறுத்தவரை, 10 ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு செய்யப்பட்ட சடங்கு புத்தகங்கள் மற்றும் நிகழ்வு பதிவுகளின் படி, சாகாகிபாரா, ஓ, புஜிவாரா போன்ற இலக்கியக் கலைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் சீன பதிவுகளிலிருந்து நல்ல கதாபாத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். இந்த வரைவு (“நாஞ்சின்” என குறிப்பிடப்படுகிறது) குறித்து பொது விவாதத்திற்குப் பிறகு பேரரசர் முடிவு செய்த விதி இது. இருப்பினும், இது காமகுரா காலத்திற்குள் நுழைந்தது, மற்றும் போர் முடிந்த பின்னர் 1224 இல், மோட்டோஜின் என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. இந்த காலகட்டத்தில், 1384 இல் ஷோகுனேட் சீர்திருத்தம் ஷோகன் ஆஷிகாகா யோஷிமிட்சுவின் திட்டத்தால் செய்யப்பட்டது. படிப்படியாக, பேரரசர் முறையான முடிவை எடுக்க முடிவு செய்த பின்னர், புத்தாண்டு பிரச்சினை முரோமாச்சி ஷோகுனேட்டின் கீழ் சரி செய்யப்பட்டது, மேலும் இது எடோ ஷோகுனேட்டுக்கும் ஈர்க்கப்பட்டது.

ஹியான் (யென்), ஹெய்ஜோ (டாடோங்), ஜின் (ஹாங்ஜின்), ஜின் ஹீ (டென்ச்சோ), கியோகா (சதகன்), யோசி (ஜென்கி), மிட்சுதகா (நின்வா), உட்டா (கான்பிங்) ஆகியோரின் அதிகாலை அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும், அது ஒற்றை அலகு, ஆனால் அதற்குப் பிறகு, மேலே விவரிக்கப்பட்டபடி பேரழிவுகள் மற்றும் புரட்சிகள் காரணமாக இது அடிக்கடி மாற்றப்பட்டது. 1868 ஆம் ஆண்டில், புதிய சக்கரவர்த்தியின் ஏகாதிபத்திய சீர்திருத்தம், சகாப்தத்தின் பெயர் மீஜி என அமைக்கப்பட்டது, முதல் புத்தகம் ஒரு நிரந்தர சகாப்தமாக நியமிக்கப்பட்டது, மேலும் இது 1889 ஏகாதிபத்திய அரசியலமைப்பின் அதே நேரத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஏகாதிபத்திய சடங்கிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. .
சகாப்தம்
ஷினிச்சி சாடோ

இந்த ஆண்டு கதை, கையாளுதல் (வேலைநிறுத்தம்), பொருள் உருவாக்கம். எடோ காலத்தின் துறைகளுக்கு அடிப்படை வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறிய வயதுவந்தோர் மற்றும் ஜிங்கிபர் மியோகா (ஜப்பானிய இஞ்சி) 浮 役 போன்றவை கட்டாய உழைப்பிலிருந்து வேறுபடுகின்றன . அரிசி - தக்கா என்பது கொள்கை என்றாலும், வயலுக்கு பொருள்மயமாக்கல் பெரும்பாலும் பணத்தின் ஒரு விஷயமாக இருந்தது. வருடாந்திர பங்களிப்பு / அதிக நாக்ஆஃப் / ஆபரேஷன் / டெட் எண்ட்
தொடர்புடைய பொருட்கள் வாய் அரிசி | மூன்று பிராந்திய மாகாணங்கள்