தீ

english A fire
கைகால்களை வெப்பமாக்கும் வெப்ப சாதனம். <லைன்> என்றால் நீங்கள் கொண்டு செல்ல முடியும். ஒரு சதுர மட்பாண்டத்தில் கரி மற்றும் உடோன் போன்ற வெப்ப மூலத்தை வைத்து, மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கில் வைக்கவும், மேலே இருந்து ஒரு படுக்கையைப் பயன்படுத்தவும். இது இப்போது மின்சார கோடாட்சு (கோடாட்சு) ஆல் மாற்றப்பட்டுள்ளது. கோட்டாட்சு