அங்கு

english There

சுருக்கம்

  • இங்கே தவிர வேறு இடம்; அந்த இடம்
    • நீங்கள் அதை அங்கிருந்து எடுத்துச் செல்லலாம்
வலுவான பார்வைக் குறைபாடுள்ள ஃபண்டஸின் நோய்களின் பொதுவான பெயர். மாணவர் (Hitomi) நிறம் பொறுத்து, அது ஒரு நீல பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, பசும்படலம் (பசும்படலம்), கருப்பு சோப்பு (கண்புரை), வெள்ளை விருதினை (கண்புரை) உள்ளது.