செடார்ஸ்

english Cedars
Polytrichum juniperinum
Polytrichum juniperinum.jpg
P. juniperinum
Scientific classification
Kingdom: Plantae
Division: Bryophyta
Class: Polytrichopsida
Subclass: Polytrichidae
Order: Polytrichales
Family: Polytrichaceae
Genus: Polytrichum
Species: P. juniperinum
Binomial name
Polytrichum juniperinum
Hedw.

கண்ணோட்டம்

பாலிட்ரிகம் ஜூனிபெரினம் , பொதுவாக ஜூனிபர் ஹேர்கேப் அல்லது ஜூனிபர் பாலிட்ரிச்சம் பாசி என அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு பசுமையான மற்றும் வற்றாத பாசி வகையாகும், இது பரவலாக விநியோகிக்கப்படுகிறது, இது அண்டார்டிகா உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் வளர்ந்து வருகிறது.
சுகிரோக் குடும்பத்தின் பிரையோபைட் பாசிகள். உடல் பச்சை, பசுமையாக வேறுபடுவது தெளிவாக உள்ளது, நிமிர்ந்து வளர்கிறது, இலைகளின் மேற்பரப்பில் ஏராளமான மடிப்புகள் உள்ளன. டையோசியஸ் திரிபு . ஸ்போரோபைட்டுகள் படப்பிடிப்பு உச்சியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் நீண்ட கைப்பிடிக்கு முன்னால் சாக் உருவாகிறது. இது வடக்கு அரைக்கோளத்தின் தெற்குப் பகுதியில் போரியல் பகுதிக்கு பரவலாக விநியோகிக்கப்படுகிறது, மேலும் ஜப்பானில் பல வகைகள் உள்ளன, ஆனால் தோட்டத்தில் போன்றவை ஒசுகிகோக் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றன. பொதுவாக இது கொசுகிகோஜ் போன்ற இந்த குழுவின் பொதுவான பெயர்.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் பாசி (பாசி) ஆலை